Monday, July 14, 2008

Tvitkh: Lucidity

Tvitkh: Lucidity
This is the sixteenth Tvitkh album, recorded in 2008.

01. Tvitkh - Apart Together
02. Tvitkh - Blisters
03. Tvitkh - Cold Turkey
04. Tvitkh - Creaking Doors
05. Tvitkh - Feel
06. Tvitkh - Feel V.2
07. Tvitkh - Lucidity
08. Tvitkh - Metaturnal
09. Tvitkh - Minim
10. Tvitkh - Phase
11. Tvitkh - Skyhole
12. Tvitkh - Strung
13. Tvitkh - Lucidity (Out Of Control Mix)
14. Tvitkh - This Spoiled Soil
15. Tvitkh - Yellow

written by Tvitkh, except track 3 [lyrics and music: J. Lennon]

>>Download Here
http://www.mediafire.com/download.php?yqimdomqj2y

No comments: