Friday, July 11, 2008

Tvitkh: §0undw0rm (a.k.a. TopKnotch)


image by Angela

Tvitkh: §0undw0rm (a.k.a. TopKnotch)
This is the fifth Tvitkh album, recorded in 2006.

01. Tvitkh - Top Knotch
02.
Tvitkh - Exactly Insane But Totally Indifferent
03.
Tvitkh - Khaos
04.
Tvitkh - Waste Land
05.
Tvitkh - Lost In Transition
06.
Tvitkh - Tear Jerk
07.
Tvitkh - Spire
08.
Tvitkh - Inflame
09.
Tvitkh - Malfunction
10.
Tvitkh - Amongst The Debris
11.
Tvitkh - Seed
12.
Tvitkh - Auf Weirdersehen
13.
Tvitkh - Hideous
14.
Tvitkh - The Habit

written by Tvitkh

>>Download Here

http://www.mediafire.com/download.php?3j0xmdzygzy

No comments: